Дисципліна «Методико-виконавський аналіз педрепертуару» належить до циклу дисциплін фахової спеціальної підготовки, циклу педагогічної підготовки й призначена наблизити питання теорії  музичного виконавства до практики, показати їх тісний взаємозв’язок і взаємообумовленість; навчити студентів самостійно мислити та аналізувати, сприяти формуванню широкої професійної ерудиції, включаючи музично-історичний, культурологічний, музично-естетичний, музично-виконавський та музично-педагогічний аспекти; стимулювати до постійного творчого росту і пошуку в музично-педагогічній діяльності.


Навчальна дисципліна «Історія виконавського мистецтва (за видами)» належить до циклу дисциплін спеціальної підготовки. Її призначення – надання студентам системних знань у галузі історико-філософських, соціокультурних, жанрово-стильових, компаративних, біографічних, художньо-естетичних процесів, що відбувалися з виконавським мистецтвом починаючи з витоків до сьогодення; здобуття фіксованих, практичних та теоретичних відомостей з історії виконавства, та отримання сталих слухових орієнтирів, що ілюструють високий рівень виконавського мистецтва; формування чітких меж епох, стилів,  жанровихособливостей розвитку виконавства; вивчення та засвоєння основних технологічних та художньо-інтерпретаторських прийомів музичного мистецтва.

Мета дисципліни «Інструментовка» – підготовка фахівців, що володіють теоретичними знаннями та практичними навичками інструментування (оркестровки, перекладу, обробки, аранжування) для різних складів оркестрів, ансамблів.

Предметом вивчення дисципліни «Інструментовка» є  комплекс теоретичних знань та практичних навиків, необхідний для інструментування творів для оркестрів та ансамблів. Вивченню підлягають також проблематика технічного поєднання між собою звучань окремих музичних інструментів і грамотної фіксації нотного матеріалу в партитурах. В результаті опанування цією дисципліною студент зможе оволодіти знаннями в роботі над оркестровою партитурою, партитурним аналізом, охопити увесь арсенал способів аранжування, перекладу та композиції музичних творів.

У процесі вивчення навчальної дисципліни “Інструментовка” студенти опановують теоретичні основи інструментування, а також  оволодівають навичками практичного інструментування, перекладення фортепіанних творів та написання партитур.


Навчальна дисципліна «Історія виконавського мистецтва (за видами)» належить до циклу дисциплін спеціальної підготовки. Її призначення – надання студентам системних знань у галузі історико-філософських, соціокультурних, жанрово-стильових, компаративних, біографічних, художньо-естетичних процесів, що відбувалися з виконавським мистецтвом починаючи з витоків до сьогодення; здобуття фіксованих, практичних та теоретичних відомостей з історії виконавства, та отримання сталих слухових орієнтирів, що ілюструють високий рівень виконавського мистецтва; формування чітких меж епох, стилів,  жанровихособливостей розвитку виконавства; вивчення та засвоєння основних технологічних та художньо-інтерпретаторських прийомів музичного мистецтва.