Основною метою навчальної дисципліни «Іноземна мова(англійська)» є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах, розвиток і вдосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Основні завдання контролю якості підготовки фахівців відносять:

-       визначення рівня виявлення та розвитку системи компетенцій особистості студентів;

-       виявлення, перевірку та оцінювання рівня здобутих знань, умінь та навичок студентів і якості засвоєння ними навчального матеріалу з спеціальних дисципліни на всіх етапах навчання;

-       оцінювання відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання до мети та завдань підготовки фахівців з певного напряму підготовки або спеціальності;

-       стимулювання систематичної самостійної роботи та пізнавальної активності студентів;

-       виявлення і розвиток творчих здібностей, підвищення зацікавленості у вивченні навчального матеріалу;

-       оцінювання ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів, їхнього вміння працювати з навчальною, довідковою, методичною літературою;

-       розроблення заходів для підвищення якості навчання шляхом впровадження у навчальний процес інноваційних технологій.

Тестовий контроль знань – це метод виміру й оцінювання знань, умінь та навичок студента за допомогою спеціально підготовлених стандартизованих завдань.

ЦІЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

(ДЕРЖАВНОГО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ)

Ціль проведення підсумкового комплексного Державного контролю знань – перевірка рівня та якості загально професійної та спеціальної підготовки студентів, виявлення та оцінювання теоретичної та практичної підготовки випускника для вирішення професійних задач, готовність до основних видів професійної діяльності, виявлення рівня залишкових знань студентів, рівня досягнення навчальних цілей дисциплін, уміння застосовувати здобуті знання на практиці, розв'язувати проблемні ситуації відповідно Державним освітнім стандартам по спеціальності «Народна художня творчість».

Програму Комплексного державного контролю знань студентів-випускників  розроблено з урахуванням  вимог навчального плану. Вона висвітлює питання навчальних дисциплін з циклів  професійно-орієнтованої  та професійної та практичної підготовки. Зміст програми охоплює основну проблематику дисциплін, які дають змогу перевірити і оцінити набутий необхідний рівень знань та практичних навичок молодшого спеціаліста, його здатність використовувати набуті фундаментальні знання, уміння та навички в ході виконання ним своїх функціональних обов’язків. 


Навчальна дисципліна «Диригування та читання партитур» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів за напрямом підготовки 02 Культура і мистецтво, спеціальність «Музичне мистецтво», освітня програма «Народні інструменти»

Предметом вивчення навчальноі дисципліни «Диригування та читання партитур» є діяльність диригента, технічна і художня сторони диригентського мистецтва, роль диригента у розучуванні та виконанні твору тобто оволодіння технікой диригування та виконавськими навичками у невід’ємному зв’язку з практичною роботою. Для цього необхідно забезпечити систематичне вивчення основних положень теорії диригування, які слід супроводжувати практичними прикладами та вправами до кожного розділу для засвоєння конкретного прийому. Для унаочнення викладу доцільно користуватись музичними зразками творів української та світової класики, обробок українських народних пісень та танців, творів сучасних композиторів, використовувати музику різних жанрів та стилів, оригінальних творів для ансамблів та оркестрів народних інструментів.

Випускник повинен бути всебічно розвиненим музикантом, що володіє знаннями та навичками, необхідними для подальшої практичної роботи в якості керівника оркестру (ансамблю) народних інструментів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Диригування та читання партитур» -  формування у студентів коледжей, училищ культури і мистецтв цілісного уявлення про методи диригування,  поєднання практичних, виконавських навичок з усвідомленням теоретичних знань диригентського мистецтва, формування творчої особистості керівника оркестра народних інструментів. Навчити засвоювати оркестрові партитури, інтерпретації  музичних  образів  і  передавати  свій  задум  засобами диригентської  виразності,  відпрацюванням  пластичних,  цілеспрямованих диригентських  жестів,  розвинути  міміку;  слухові  відчуття, обумовлені  особливостями  мистецтва  оркестрового  диригування;  розвинути асоціації  як  необхідний  компонент  для  художнього  виконання  твору, встановлення контакту з оркестром. Підготувати студента до практичної  роботи в якості диригента оркестру народних інструментів, керівника оркестрового колективу. У зв’язку  з цим, курс диригування передбачає професійне оволодіння диригентською технікою,  вивчення оркестрового репертуару, виховання навичок практичної, виконавчої,  репетиційної, організаторської роботи, необхідних для концертної та творчої  діяльності диригента.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Диригування та читання партитур» є: розвиток навичок диригування в об’ємі, необхідному для подальшої практичної діяльності в якості керівника оркестру (ансамблю) народних інструментів. Дисципліна «Диригування та читання партитур» є невід’ємною частиною професійної підготовки студентів та передбачає розвиток навичків диригування які необхідні для подальшої практичної діяльності майбутнього спеціаліста. Поряд з практичним навчанням з диригування до завдання дисципліни стосується:

1.     Виховання любові до народної музики.

2.     Розвиток музичних і культурних якостей студентів.

3.     Надання студентам знань та практичних навичок з диригентської техніки.

4.     Виявлення індивідуальні особливості та творчого росту студентів.

5.     Надання практичних, теоретичних навичок, прийоми та методи самостійного вивчення партитур для оркестру (ансамблю)народних інструментів.

6.     Навчити «слухати» партитуру, уявляти її темпове, динамічне звучання, а також усі деталі її фактури.

7.     Навчити виконувати на фортепіано оркестрові функції, а також неважкі ансамблеві та оркестрові партитури різних стилів і жанрів.

8.     Ознайомити з основними прийомами репетиційного процесу та методами роботи з оркестром (ансамблем) народних інструментів.

9.     Засвоїти навчальний та концертний репертуар, необхідний для проведення диригентської практики та майбутньої роботи з оркестровим колективом.

10. Розвивати педагогічні та організаторські здібності студентів.

11. Підготувати студентів до самостійної роботи в якості керівника оркестру (ансамблю) народних інструментів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

-       основні принципи та положення техніки диригування та засоби виразності;

-       використання диригентського апарату, елементів диригентського жесту, позицій рук та робочого діапазону;

-       як вільно володіти руками під час тактування та диригування;

-       особливості організації диригентських схем, структуру руху долей в диригентських схемах,

-       диригентські прийоми для виразного виконання твору, основні принципи і характер диригентських жестів.

-       методи спілкування диригента з оркестром.

Вміти:

-       вільно володіти прийомами мануальної диригентської техніки;

-       відтворювати в диригентських жестах основні компоненти звучання (метр, темп, характер, звуковедення, ритм, динаміка, початок і кінець звучання);

-       володіти прийомами закінчення твору (його підготовка і саме закінчення);

-       відтворювати штрихи;

-       здійснювати показ дихання по фразах;

-       використовувати диригентський апарат, елементи диригентського жесту, позиції рук та робочий діапазон;

-       володіти основними прийомами і етапами роботи над партитурою, працювати з партитурою для оркестру народних інструментів, читати, аналізувати і виконувати оркестрові партитури;

-       диригувати різноманітні твори.


Основні завдання підготовки майбутніх учителів в інструментальному класі було визначено у навчальних програмах з основного музичного інструменту різних років: формування музично-педагогічної майстерності студентів; набуття виконавської свободи; виховання творчих здібностей студентів; художньо-виконавський розвиток студентів у процесі засвоєння музики різних стилів, епох та форм, розкриття художнього змісту твору на основі точного прочитання тексту і власного виконавського досвіду; володіння різноманітним художнім репертуаром, створення репертуарного фонду для майбутньої самостійної роботи; формування готовності до музично-педагогічної діяльності; прищеплення навичок самостійної роботи над музичним твором, опрацювання репертуару програми; опанування методики викладання музичного інструмента в музичних навчальних закладах.


Методика – це наука, яка вивчає історичні відомості, методи і прийоми роботи з оркестром народних інструментів.

Мета предмета «Методика роботи з оркестровим колективом» - вивчити історичні відомості створення оркестрових колективів, організація, формування, посадка колектива, форми і методи роботи з оркестровим колективом. Види і проведення оркестровим колективом репетицій. Підготовка і проведення концертного виступу. Підбір репертуару для оркестра.

Вивчення предмета поділяється на три розділи:

1.        Розділ  -  Історичні відомості про розвиток народних інструментів.

2.        Розділ  -  Методика навчання гри на музичних інструментах.

3.        Розділ  -  Методика учбово-творчої і виховної роботи з оркестровим колективом.

Особливої уваги приділяється на вивчення теоретичного матеріалу з практичною роботою на предметі «Навчальна практика зі спеціалізації».

                                                  

     ЗАВДАННЯ КУРСУ.

 

Студент повинен розуміти, що керівник оркестру (ансамблю) народних інструментів – це і диригент, і організатор, і педагог, і психолог, який має музично-виконавські та музично-теоретичні знання. Тому можна зробити висновок, що керівником може бути обдарована особистість, яка має всі вищезгадані якості.

При вивченні предмета необхідно:

1.        Спрямувати навчання на виховання кваліфікованого керівника оркестра (ансамбля) народних інструментів;

2.        Ознайомити з історичною довідкою про створення оркестрів народних інструментів;

3.        Виховувати мислячого виконавця, керівника, який розуміє що йому необхідно робити у роботі з колективом;

4.        Виховувати у студента розуміння психології, без чого не можливо управління колективом, який є складною системою, поєднує різні індивідуальності;

5.        Ознайомити студентів з методикою навчання гри на музичних інструментах зі складу оркестра українських народних інструментів;

6.        Активно і послідовно виховувати музиканта, використовуючи різноманітні знання;

7.        Зберігати і розвивати найкращі традиції інструментального мистецтва.